Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem zlepšení poskytovaných služeb. V případě udělení souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění účelu a v rámci vašeho souhlasu.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou zejména tyto:

Kontaktní informace

Jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová a korespondenční adresa, případně další na základě uděleného souhlasu.

Soubory cookie

Na základě souhlasu uděleného na našich stránkách se zpracováním osobních údajů zpracováváme vaše údaje prostřednictvím souborů cookie.

Pro správnou funkčnost webových stránek jsou nezbytné a používané i další soubory cookie, které však nezpracovávají a neukládají vaše osobní údaje. V případě těchto souborů není ke zpracování poskytnutých osobních údajů nutný váš souhlas.

Proč používáme soubory cookie a proč je naše stránky potřebují?

K analýze návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách používáme služby jako Google Analytics a Smartlook, které shromažďují informace o chování uživatelů na webových stránkách. Na základě těchto informací a statistik můžeme webové stránky vylepšit tak, aby byly pro uživatele zajímavější a pohodlnější.

Další využívané služby slouží k zobrazování reklamy speciálně pro uživatele, kteří mají zájem o naše služby, náš obsah a naše produkty. Jedná se o tzv. personalizované reklamy, které na základě souborů cookie mohou zobrazovat relevantní reklamy pro každého uživatele zvlášť.

V rámci využívání služeb pro analýzu návštěvnosti a chování a pro zobrazování personalizovaných reklam zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro výše uvedené účely a můžeme je poskytnout ke zpracování společnostem, které tyto služby poskytují.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně, přičemž jejich zpracování nezahrnuje automatizované individuální rozhodování a profilování podle § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů nebo čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Na koho se obrátit v případě dalších dotazů a informací týkajících se zpracování osobních údajů?

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat elektronicky na e-mailové adrese: hello@theshop.dev

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává theshop s. r. o., se sídlem Na bráne 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 53 593 979, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 79686/L

Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávají následující společnosti:

  • Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko
  • Smartlook.com – Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Česká republika

Vaše poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány také službami společností, ale pouze v případě, že jste potvrdili, že souhlasíte s používáním souborů cookie na webových stránkách.

Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na adrese hello@theshop.dev. Odejmutí schválení se nevztahuje na zpracování osobních údajů od udělení schválení do jeho odejmutí.

Na koho se obrátit v případě problémů?

V případě problémů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy. hello@theshop.dev nebo se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme po nejdelší dobu, dokud nezanikne webová stránka a společnost, která údaje zpracovává, nebo náš poslední právní nástupce jako subjekt práva v případě našeho zániku bez jiného právního nástupce.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, máte právo požadovat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, že Vás zpracováváme, pokud Vaše údaje zpracováváme, máte právo na tyto osobní údaje a podrobné informace o Vás, které se zpracováním osobních údajů souvisí (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). Na Vaši žádost jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje, které zpracováváme, a za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávněni zaplatit příslušný poplatek odpovídající správním nákladům; právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, nebo na doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 22 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679); právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679), pokud :osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je poskytli nebo jinak zpracovávali, zpracováváme osobní údaje protiprávně, odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, zpracování osobních údajů nezohledňuje a nezohledňuje žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, jde zejména o výmaz plnění povinností zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv, kterými je Slovenská republika vázána, nebo, osobní údaje jsou získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 1

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Právo na vymazání vašich osobních údajů, pokud:

je zpracování osobních údajů nezbytné k uplatnění právního nároku, k výkonu práva na svobodu projevu nebo práva na informace, ke splnění povinnosti podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, zvláštní nařízení nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřených osobě, která osobní údaje zpracovává, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pro účely archivnictví, pro vědecké účely, pro účely historického výzkumu nebo pro statistické účely podle § 78 odst. 8 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, pokud je pravděpodobné, že vaše právo znemožnilo nebo vážně ztížilo takové zpracování;

právo na zpracování osobních údajů zpracování osobních údajů (Vaše právo na zpracování osobních údajů zpracování osobních údajů upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679), pokud vzneseme námitku proti správě osobních údajů, po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost osobních údajů, je zpracování osobních údajů protiprávní a žádáme o zpracování osobních údajů a žádáme o omezení jejich použití, namísto toho, abychom osobní údaje nepotřebovali pro účely zpracování osobních údajů, ale vy je potřebujete k uplatnění právního nároku, nebo vznesete námitku proti zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 1 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, můžeme kromě uchovávání osobních údajů zpracovávat osobní údaje pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění právního nároku, ochrany osob nebo z důvodu veřejného zájmu; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (Vaše právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě právního základu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 1 dopis e) nebo dopis f) Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nebo čl. 6 odst. 1 dopis e) nebo f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

V takovém případě provozovatel nesmí zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy nebo zájmy, nebo důvody pro uplatnění právního nároku; právo na přenositelnost osobních údajů (Vaše právo na přenositelnost osobních údajů upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) , ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo tyto údaje předávat dál.

osobních údajů jinému provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud je zpracování prováděno automatizovaně a probíhá na základě právního základu podle § 13 odst. 1 dopis a) nebo dopis b) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů nebo čl. 6 odst. 1 dopis a) nebo dopis b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tj. pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy nebo smluvního závazku.

Je nutné, abyste nám poskytli osobní údaje?

Své osobní údaje jste nám poskytli na základě dobrovolného souhlasu.

Budou vaše osobní údaje odesílány do třetích zemí?

V rámci spolupráce se společnostmi poskytujícími výše uvedené služby mohou být vaše osobní údaje předávány do třetích zemí. Převod však vždy probíhá v souladu s legislativními požadavky kladenými na tento převod zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, přičemž ochrana vašich osobních údajů je zajištěna v každém případě.