Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje spracúvame na účely zlepšenia poskytovaných služieb. V prípade udelenia súhlasu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie účelu a v rámci vášho súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú najmä tieto:

Kontaktné informácie

Meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa a korešpondenčná adresa, prípadne iné na základe udeleného súhlasu.

Cookies

Na základe súhlasu udeleného na našej stránke so spracovaním osobných údajov spracúvame vaše údaje prostredníctvom súborov cookie.

Pre správnu funkčnosť webovej stránky sú potrebné a používané aj iné súbory cookie, ktoré však nespracúvajú a neukladajú vaše osobné údaje. V prípade týchto súborov sa na spracovanie poskytnutých osobných údajov nevyžaduje váš súhlas.

Prečo používame súbory cookie a prečo ich naša stránka potrebuje?

Na analýzu návštevnosti a správania používateľov na webovej lokalite používame služby ako Google Analytics a Smartlook, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľov na webovej lokalite. Na základe týchto informácií a štatistík môžeme webové stránky vylepšiť tak, aby boli pre používateľov zaujímavejšie a pohodlnejšie.

Ďalšie používané služby sa používajú na zobrazovanie reklamy špeciálne pre používateľov, ktorí majú záujem o naše služby, náš obsah a naše produkty. Ide o takzvané personalizované reklamy, ktoré na základe súborov cookie môžu zobrazovať relevantné reklamy pre každého používateľa osobitne.

V rámci využívania služieb na analýzu návštevnosti a správania, ako aj na zobrazovanie personalizovaných reklám spracúvame vaše osobné údaje len na vyššie uvedené účely a môžeme ich poskytnúť na spracovanie spoločnostiam, ktoré tieto služby poskytujú.

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom ich spracúvanie nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov alebo čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Koho kontaktovať v prípade ďalších otázok a informácií týkajúcich sa spracovania osobných údajov?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese:
hello@theshop.dev

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vami poskytnuté osobné údaje spracúva theshop s. r. o., so sídlom Na bráne 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 53 593 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 79686/L

Vami poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvajú tieto spoločnosti:

  • Služba Google Analytics – Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko
  • Smartlook.com – Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Česká republika

Vaše poskytnuté osobné údaje spracúvajú aj služby spoločností, ale len ak ste potvrdili, že súhlasíte s používaním súborov cookie na webovej lokalite.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete na adrese
hello@theshop.dev
. Odňatie súhlasu sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov od udelenia súhlasu až do jeho odňatia.

Koho kontaktovať v prípade problémov?

V prípade problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy
hello@theshop.dev
alebo sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame najdlhšie do zániku webovej stránky a spoločnosti, ktorá údaje spracúva, alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade nášho zániku bez iného právneho nástupcu.

Aké sú vaše práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte tieto práva:

máte právo na prístup ku všetkým svojim osobným údajom, máte právo požadovať od nás potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, že vás spracúvame, ak vaše údaje spracúvame, máte právo na tieto osobné údaje a podrobné informácie o vás, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vašu žiadosť sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení zaplatiť príslušný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom; právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679); právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak :osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich poskytli alebo inak spracúvali, spracúvame osobné údaje nezákonne, odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov, spracúvanie osobných údajov nezohľadňuje a nezohľadňuje žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ide najmä o vymazanie plnenia povinností zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo, osobné údaje sú získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak:

je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, na výkon práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitné nariadenie alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverených osobe, ktorá spracúva osobné údaje, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že vaše právo znemožnilo alebo vážne sťažilo takéto spracovanie;

právo na spracovanie osobných údajov spracovanie osobných údajov (Vaše právo na spracovanie osobných údajov spracovanie osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak namietame voči spracúvaniu osobných údajov, počas lehoty, ktorá nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov, je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadame o spracovanie osobných údajov a žiadame o obmedzenie ich použitia, namiesto toho, aby sme osobné údaje nepotrebovali na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Ak bolo spracúvanie osobných údajov obmedzené, okrem uchovávania osobných údajov môžeme spracúvať osobné údaje len s vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu; právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) , ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe podľa § 13 ods. 1 list e) alebo list f) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo čl. 6 ods. 1 list e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

V takom prípade prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku; právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) , v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo na prenos týchto

osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a uskutočňuje sa na právnom základe podľa § 13 ods. 1 list a) alebo list b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo čl. 6 ods. 1 list a) alebo list b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t. j. ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy alebo zmluvnej povinnosti.

Je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje?

Svoje osobné údaje ste nám poskytli na základe dobrovoľného súhlasu.

Budú vaše osobné údaje odosielané do tretích krajín?

V rámci spolupráce so spoločnosťami poskytujúcimi vyššie uvedené služby môžu byť vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Prevod sa však vždy uskutočňuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prevod kladie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom ochrana vašich osobných údajov je zabezpečená v každom prípade.